Bạn bè 360°

 •  
  YeuMotNguoi ghi chép

  Funny !!!

  Hành lạc tại nhân
  Thành tội tại thiên !!!
  Mắt em to hay mắt anh to 
  Muốn biết thì... ráp lại đo 
  Mắt chưa kề thì môi đã chạm 
  Môi kề, mắt nhắm... làm sao đo?

  Bùn bùn chẳng biết làm gì 
  Viết hai ba chữ vu vơ đỡ bùn 
  Chữ “y” rồi đến chữ “u” 
  Chữ “ê”...
Website liên kết