16 Bình luận
  • weworkvn
    Hỡi các linkgayer,

    Tất cả mọi linkgayer đều tạo nick với quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được đặt nick, quyền kêu gọi block và quyền block".
Website liên kết