1 Bình luận
  • homegift_vn
    Thuật ngữ chung của VR và AR được gọi là xR. Gần đây, thuật ngữ "x" Thực tế "đang gia tăng, bao gồm các từ trong x và màn hình gắn trên đầu (HMD) là cần thiết để trải nghiệm.
Website liên kết