27 Bình luận
  • gwens83
    @goldenf Thì buổi đầu tố bà vợ -> vài hôm sau bà vợ có chuyện kể -> báo chí bị phản đam xoá bài.

    Buổi sau đổi gió bênh bà vợ -> vài hôm sau có clip --> báo chí câm nín xoá bài.

    Nên sợ đó, lỡ lên tiếng vài hôm lại sai nữa thì ôi.
Website liên kết