1 Bình luận
 • downfall
  Dịch năm nay vl. Chỉ tại mấy ông thú y không sâu sát.
  Đáng ra lúc mới có dịch, mang đoàn liên ngành đến, báo với cả xã là lợn thiêu huỷ nhà nước tính 70,000đ/cân. Ông nào nhà có dịch hỗ trợ thêm 5tr vệ sinh chuồng trại.
  Thu gom toàn bộ cám bã tiêu hao phẩm của những nhà có dịch mang đi tiêu huỷ sạch.
  Thế xem dân nó có dấu dịch không?
  Nó thấy có dịch nó chả dắt nhau đi báo dịch xin tiêu huỷ như đi hội.
  Có huỷ sạch lợn của 1 xã cũng còn tốt hơn chạy đuổi theo dịch như bây giờ.
Website liên kết