2 Bình luận
  • vcd2403
    Mạnh dạn dự đoán: tịch thu thẻ nhà báo của thằng đăng bài báo này, rút giấy phép trang tin này 30 ngày!
  • vcd2403
    Mạnh dạn dự đoán: tịch thu thẻ nhà báo của thằng đăng bài báo này, rút giấy phép trang tin này 30 ngày!
Website liên kết