0 Bình luận
  • Scouter
    Cách ly kiểu này thì chết đói trước
  • hill
    Đồng ý với quan điểm này.
    1. Lọc hết các trường hợp ủ bệnh trên 20-25 ngày. Hướng đến trong nước không còn nguồn lây nhiễm. Lúc đó chỉ còn nguồn lây từ nước ngoài (nhập xuất cảnh mới). Xử lý cách ly triệt để và nghiêm hơn là hy vọng cơ bản ổn
    2. Đói sẽ có nhưng chắt chắn không chết. Chứ chùn tay, nới lỏng ra là công cóc hết.
Website liên kết