1 Bình luận
  • concaocao01
    Trát quan trên gởi giấy xuống làng:
    Cấm điếm, cấm đàng, cấm tùng tam tụ ngũ,
    Cấm đủ phu thê, cấm không cho trai dựa gái kề.
    Ðể cho người cũ trở về với duyên xưa.
Website liên kết