Avatar's mrde

Ghi chép của mrde

Nắng thất kinh

Hạt nắng ở đâu lại mới tinh
Chỉ cho tôi đến để mà xin

Nếu cần tôi sẽ quỳ.. cung thỉnh

Chứ ở nơi này nắng thất kinh


Hạt nắng ở đâu ở một mình

Tôi mà biết đươc tới liền rinh

Gói chặt vào lòng cho thiệt kín

để cho thiên hạ thiếu bình minh


Hạt nắng người ta thấy thiệt xinh

N
ắng bên tôi ấy chẳng ra hình

V
ậy mà ra cửa liền theo dính
Đeo cứng trên người như đóng đinh

Hạt nắng ở đâu chỉ rung rinh

Vắt nhẹ ngang vai tóc hửu tình

Để tôi mơ mộng rồi sinh bịnh

Chứ ở nơi này nắng thất kinh.


ST
3675 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết