Loan tin

Funny !!!

10 năm trước · Bình luận

Hành lạc tại nhân
Thành tội tại thiên !!!
Mắt em to hay mắt anh to 
Muốn biết thì... ráp lại đo 
Mắt chưa kề thì môi đã chạm 
Môi kề, mắt nhắm... làm sao đo?

Bùn bùn chẳng biết làm gì 
Viết hai ba chữ vu vơ đỡ bùn 
Chữ “y” rồi đến chữ “u” 
Chữ “ê”...