Trở lên trên
AvanSutoLatsu
Lê Đăng Khoa Thông tin thêm cho mọi người:
Hiện TG có 2 hệ thống luật lớn nhất là thông luật (đại diện Anh - Mỹ) và dân luật (đại diện Pháp - Đức). Mỗi hệ thống này có sự vận hành khác nhau dựa trên niềm tin về công lý khác nhau.
Thông luật tin rằng công lý phải là công lý bình dân, thứ mà một người bình thường ai cũng nhận thức được chứ không phải là thứ cao siêu => Bồi thẩm đoàn trong tòa xuất hiện.
Dân luật cho rằng công lý phải dựa trên sự khách quan, những lý luận triết học về con người, bản chất xã hội và các quy luật xã hội vận hành => Chỉ người được đào tạo bài bản mới nhận định được công lý -> thẩm phán đóng vai trò chủ đạo.
Việt Nam theo hướng Pháp từ thời thuộc địa.
Công lý theo Aristotle về cơ bản là có rất nhiều loại và phụ thuộc vào nhận thức cá nhân. Giá trị đến đâu phụ thuộc vào góc nhìn công lý của mỗi cá nhân. Cái nào được tin dùng nhiều do văn hóa thì cái đó chiếm ưu thế.
- 3 ngày trước
149 người quan tâm
5154 bình luận
145 tin đã gửi

Hoạt động gần đây